Nakshibendi

Nakshibendi është bashkim i dy fjalëve, naksh dhe bend. Naksh do të thotë qëndisje, e tillë që të mos prishet më, ose  punim i gravurës së vulës. Bend është emër në gjuhën Perse, e që përdoret edhe si cilësi (sifat). Si emër i ka disa kuptime si: lidhje, pranga, rrip apo tendë, ndërsa si cilësi  e ka kuptimin: të lidhet shtrëngueshëm, të lidhet mirë. Pra, Nakshibendi si shprehje është mbiemër (qëndisje e shtrëngueshme), por është bërë i famshëm si emër. Nakshibendi janë quajtuar ata që kanë bërë vazhdimisht e pandërprerë dhikrin e fshehtë, dhe e kanë qëndisur dhikrin e Allahut Teala në zemër, në atë mënyrë që të mos dalë më.  

. BEJAT

. TEUBE

. TETË SHARTE

. HATME

. VIRD

. RABITA