Kuptimi

Nakshibendi është bashkim i dy fjalëve, naksh dhe bend. Naksh do të thotë qëndisje, e tillë që të mos prishet më, ose  punim i gravurës së vulës, e Bend është emër në gjuhën Perse, e që përdoret edhe si cilësi (sifat). Si emër i ka disa kuptime: lidhje, pranga, rrip apo tendë, ndërsa si cilësi  e ka kuptimin: të lidhet shtrëngueshëm, të lidhet mirë. Pra, Nakshibendi (qëndisje e shtrëngueshme) si shprehje është mbiemër, por është bërë i famshëm si emër. 

Njëri nga të mëdhenjtë e tarikatit të Nakshibendive, Shejh Ahmed el-Haznevi thotë:
Esenca e kësaj rruge është ndërtuar plotësisht mbi sunnet. Në këtë rrugë është kusht të larguarit prej bidateve, dhe prej fjalëve të liga.” (Mektubat, 273)

BEJAT

TEUBE

TETË SHARTET

HATME

VIRD

RABITA