Kuptimi

Nakshibendi është bashkim i dy fjalëve, naksh dhe bend. Naksh do të thotë qëndisje, e tillë që të mos prishet më, ose  punim i gravurës së vulës, e Bend është emër në gjuhën Perse, e që përdoret edhe si cilësi (sifat). Si emër i ka disa kuptime: lidhje, pranga, rrip apo tendë, ndërsa si cilësi  e ka kuptimin: të lidhet shtrëngueshëm, të lidhet mirë. Pra, Nakshibendi (qëndisje e shtrëngueshme) si shprehje është mbiemër, por është bërë i famshëm si emër. 

Nakshibendi janë quajtuar ata që kanë bërë vazhdimisht e pandërprerë dhikrin e fshehtë, dhe e kanë qëndisur dhikrin e Allahut Teala në zemër, në atë mënyrë që të mos dalë më.

 

○ BEJAT
 TEUBE
 HATME
 VIRD
 RABITA