Rreth Nesh

Ne jemi në usulin e tarikatit Nakshibendije Halidije. Myrshidi jonë është Sejid Abdul Baki el-Husejni k.s., që jeton në fshatin Menzil, në juglindje të Turqisë. Ai është pasardhës i drejtpërdrejtë  i Muhammedit s.a.v.s. ndërsa aryseja pse mban emrin el-Husejni është për shkak se vjen prej sojit të hazreti Husejnit r.a.

Menzil

Menzil

SILSILA JONË

 1. Resulallahi Muhammedi a.s.
 2. Ebu Bekër es-Sidiku r.a.
 3. Imam Selman Farisiu r.a.
 4. Imam Kasim bin Muhammed r.a.
 5. Imam Xhafer Sadiku k.s.
 6. Shejh Bejazid Bistami k.s.
 7. Shejh Ebul Hasan Harkani k.s.
 8. Abu Ali Farmedi k.s.
 9. Ebu Jakub Jusuf Hemedani k.s.
 10. Abdul Halik el-Gugjdevani k.s.
 11. Arif Er-Rivegeri k.s.
 12. Mahmud El-Inxhir El-Fagnevi k.s.
 13. Ali Er-Ramiteni k.ss
 14. Muhammed Baba Semmasi k.s.
 15. Sejid Emir Kulal k.s.
 16. Muhammed Behauddin Shah Nakshibendi k.s.
 17. Alauddin El-Buhari El-Attar k.s.
 18. Jakub El-Xherhi k.s.
 19. Ubejdullah El-Ahrar k.s.
 20. Muhammed Ez-Zahid k.s.
 21. Dervish Muhammed k.s.
 22. Muhammed Haxheki Emkeneki k.s.
 23. Muhammed Baki k.s.
 24. Ahmed El-Faruki Serhendi Imam Rabbani k.s.
 25. Muhammed Ma’sum k.s.
 26. Muhammed Sejfuddin El-Faruki k.s.
 27. Sejid Nur Muhammed El-Bedvani k.s.
 28. Shejh Shemsuddin Habibullah Mazhar k.s.
 29. Shah Abdullah Dehlevi k.s.
 30. Mevlana Halid El-Bagdadi k.s.
 31. Sejid Abdullah k.s.
 32. Sejid Taha k.s.
 33. Sejid Sibgatullah El-Ervasi k.s.
 34. Abdurrahman Tahi k.s.
 35. Fethullah El-Verkanisi k.s.
 36. Muhammed Dijauddin k.s.
 37. Ahmed El-Haznevi k.s.
 38. Sejid Abdulhakim El-Husejni k.s.
 39. Sejid Muhammed Rashid El-Husejni k.s.
 40. Sejid Abdul-Baki El-Husejni k.s.